Privacybeleid
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet wordt vereist 20 jaar bewaard. 

Privacy op de factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de sessie
  • Een korte omschrijving van de behandeling (Hypnotherapiesessie)
  • De kosten van de sessie 

Klachtenregeling

Alle therapeuten, aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Mocht u onverhoopt klachten hebben en er met ons niet naar tevredenheid uitkomen, dan kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl) en voor het tuchtrecht van RBCZ, stichting TCZ Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (https://www.tcz.nu).